Polityka prywatności

Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na
Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
url: bachanalia.zgora.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad Astra” Fabryczna 13B 65-410
Zielona Góra
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:
bachanalia@adastra.zgora.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu
do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Prowadzenie newslettera
o Obsługa zapytań przez formularz
o Realizacja zamówionych usług
o Prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które
zostają wprowadzone do systemów Operatora.
o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie
(tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane
logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki
sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki
temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie
bezpieczeństwa.
5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja
wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do

przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne
aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora:
inna firma
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje
dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania
zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na
Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
o operatorzy pocztowi
o organy publiczne
o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z
danych w celu realizacji celu działania strony

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż
jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych
osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu
do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3
lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu
wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie
będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie
interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu

świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia
przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy
ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym
dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika
wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika
pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z
funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi
zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do
czego on służy.
6. Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać
logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania
serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google
Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do
operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane
informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach
użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik
może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy
pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie
przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może
dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do
jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych
danych osobowych od Operatora do operatorom reklam.

Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa
plików cookie.
3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje,
że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba
w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na
danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje
od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook.
Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
użytkownika.
4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników
poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te
informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora
usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W
szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane
osobowe.
5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w
odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika
po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na
otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych
8. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki
marketingowe”

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w

urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z
operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google
(Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w
USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić
ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików
cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,
utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej
przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z
instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone