COSPLAY

Bachanaliowy konkurs Cosplay słynie z luźnej, rodzinnej atmosfery i całkowitej dobrowolności. Jeżeli chcesz na luzie i w bezpiecznym środowisku pokazać swój strój nasz konwent jest dla Ciebie!

Regulamin Konkursu Cosplay Festiwalu Bachanalia Fantastyczne 2023

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu cosplay, zwanego dalej Konkursem, odbywającego się w Zielonej Górze na Uniwersytecie Zielonogórskim podczas wydarzenia “Bachanalia Fantastyczne 2023”, zwanego dalej Festiwalem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra
 3. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 4. Konkurs będzie rozstrzygany przez jury. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu Cosplay może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu Cosplay spełnia następujące warunki:
 1. zapoznała się z treścią Regulaminu Festiwalu Bachanalia Fantastyczne 2023 oraz Regulaminu Konkursu Cosplay i zaakceptowała jego postanowienia,
 2. jest pełnoletnia lub w razie niepełnoletności posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego według wzoru zamieszczonego na stronie Festiwalu,
 3. jest pełnoprawnym, akredytowanym uczestnikiem Festiwalu (utrata akredytacji w wyniku złamania Regulaminu Festiwalu Bachanalia Fantastyczne skutkuje wyłączeniem z Konkursu),
 4. posiada strój postaci z komiksu, filmu, książki, serialu, gry komputerowej, bajki, bądź innych utworów popkultury – w szczególnych przypadkach dopuszczonych przez Organizatora dozwolona jest kreacja własna utrzymana w odpowiedniej stylistyce gatunku,
 5. posiada przygotowany występ sceniczny / prezentację stroju nie przekraczającą 3 minut.
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje tym samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia.
 2. Wskazane jest, by Uczestnik wykonał swój strój samodzielnie, jednak nie jest to warunek konieczny.
 3. Zgłoszenie na Konkurs należy wysłać w terminie do 15.09.2023 r. do godziny 24.00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Festiwalu.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. imię, nazwisko oraz (opcjonalnie) pseudonim uczestnika,
 2. dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu,
 3. imię przedstawianej postaci oraz utwór, z którego pochodzi,
 4. materiał referencyjny (dot. przedstawianej postaci). Maksymalnie 5 zdjęć, dozwolone formaty: JPG, PNG, GIF spakowany w plik RAR lub ZIP
 5. krótką informację opisującą wykonanie stroju,
 6. podkład muzyczny (nie dłuższy niż 3 minuty, o maksymalnej wadze 10 MB, dopuszczalne formaty: MP3, WAV, AIFF, WMA, M4A, AAC, OGG.) spakowany w plik RAR lub ZIP
 7. zapowiedzi scenicznej (jw.),
 8. Opis scenki
 9. (opcjonalnie) tzw. „progress pics” – zdjęć przedstawiających proces twórczy.
 1. Po uzupełnieniu ww. informacji Organizator przekaże informację o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia do momentu poprawienia wymaganych informacji w terminie do 18.09.2023 r. do godziny 24.00.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych, nieodpowiednich dla osób nieletnich oraz powszechnie uznawanych za niewłaściwe.
 3. Konkurs odbywa się na scenie konwentowej , dnia 23.09.2023 r. o godzinie  14

Przebieg Konkursu

 1. Konkurs składa się z:
  1. Prezentacji uczestnika przez prowadzącego,
  2. Pokazu – Uczestnik zaprezentuje strój na wybiegu (scenie),
  3. Rundy Jury – rozmowa Uczestnika z Jury na temat wykonania stroju (dotyczy osób, które wykonały strój samodzielnie w co najmniej 80%),
  4. Oceny stroju i występu przez Jury.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w sali Cosplay na scenie podczas Festiwalu, 23.09.2023r. pomiędzy godziną 16 a 20
 3. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do scenariusza przedstawionego przez Organizatora. Niezastosowanie się do scenariusza jak i harmonogramu pokazu cosplay może być powodem dyskwalifikacji uczestnika konkursu.

Nagrody

 1. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:
 1. Najlepszy strój (dopuszczone są tylko stroje wykonane samodzielnie, minimum w 80%)
 2. Najlepsza scenka (do tej kategorii dopuszczone są stroje kupne)
 1. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez ocenę Jury. Oceniane będą takie aspekty jak:
 1. Jakość wykonania stroju
 2. Zgodność stroju z materiałem referencyjnym
 3. Ogólna prezentacja sceniczna
 1. W skład Jury wchodzą następujące osoby: 
  1.  
  2.  
  3.  
 2. Nagrody rzeczowe zapewnione przez sponsorów zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie WWW oraz na wydarzeniu na portalu Facebook.

Dane osobowe uczestników

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu Cosplay oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Organizatora.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu Cosplay mogą być udostępniane osobom trzecim w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz w materiałach promocyjnych Administratora i podmiotów trzecich stanowiących sponsorów nagród w Konkursie.
 3. Uczestnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Uczestnicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania – za wyjątkiem danych laureatów konkursu, które będą przechowywane przez czas określony przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów w jednostkach samorządowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwia udział w Konkursie.
 6. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany terminów zgłoszeń, po wcześniejszym opublikowaniu tej informacji na kanałach informacyjnych (strona WWW, fanpage na portalu Facebook),
 2. wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem poinformowania Uczestników ww. metodami i drogą e-mail,
 3. selekcji zgłoszeń według kryteriów jakościowych, szczególnie w wypadku nadmiernej ich ilości.
 1. W zastosowaniu pozostają przepisy Regulaminu Festiwalu Bachanalia Fantastyczne, a w szczególności przepisy o wykorzystaniu wizerunku Uczestnika do celów promocyjnych przez Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin Konkursu Cosplay dostępny jest na stronie: www.bachanaliafantastyczne.pl
 4. Pytania bądź uwagi należy wysyłać na adres e-mail: michal.eger@universalshop.pl